Dina personuppgifter

GDPR

De personuppgifter vi får genom bokningssystem, email, formulär och sociala medier hanterar vi enligt följande:

Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, mejladress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna nå dig avseende våra aktiviteter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, som du lämnar genom att använda ovanstående kommunikationskanaler. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta för vår informationsdistribution. De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är Ulrika Olausson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ulrika@ulrikaolausson.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.